Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Zasady zwrotów i reklamacji
Twój koszyk jest pusty ...

Zasady zwrotów i reklamacji

 

ZwrotyPRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W terminie 14 dni od zawarcia umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności za daną usługę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Usługobiorcę. Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy.
 
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, na adres e-mail: sklep@myflowers.pl lub składając oświadczenie na piśmie. W przypadku odstąpienia od umowy nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Kupującego. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza zwrot świadczenia.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
 
Adres korespondencyjny:

ANNA CZARNOCKA "JESSICA DECOR"
ul. Koszalińska 3a, 05-270 Marki
Numer NIP: 1130550337, Numer REGON : 017472237
 
 
BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 
Po realizacji usługi przez przedsiębiorcę prawo odstąpienia od umowy Kupującemu (konsumentowi) nie przysługuje.
 
 
OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@myflowers.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji usługi zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 
Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy lub w formie pisemnej przesłana na adres Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 
 
POTWIERDZENIE UMOWY/ZAMÓWIENIA

Podpisana umowa/potwierdzenie złożonego zamówienia przesyłane jest na adres e-mail Klienta podany na umowie lub inny wskazany przez Klienta w wiadomości e-mail, podczas zakładania konta klienta w sklepie www.myflowers.pl lub podczas rozmowy telefonicznej.
 
MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć usługę zgodną z umową.
 


WZÓR ROZWIĄZANIA UMOWY
 

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..
dane składającego oświadczenie

                                                                                                                                                                 Sz.P.
                                                                                                                                       .................................................................

                                                                                                                                       .................................................................

 OŚWIADCZENIE 
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w …………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § ….. w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie ……………………….. od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł.
na konto nr ........................................................................................................................... 


Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ………………… w stanie niezmienionym.


Z poważaniem,

……………………………


 
Po otrzymaniu chęci rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę jej otrzymanie zostanie potwierdzone przez Zleceniobiorcę poprzez wiadomość e-mail, telefonicznie lub pisemnie.
 
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu